دسته: بز

بز درجه یک افغان نر

بز درجه یک افغان نر، واکس خورده از نوزادی پیش خودمون بوده، مادرش تصادف کرد مرد و ما ...